طراحی لگو
توسط sotoodeh1370 در تاریخ 21 فروردین 98
طراحی لگو
طراحی اولیه دستی+اجرا کامپیوتر
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لگو
توسط sotoodeh1370 در تاریخ 21 فروردین 1398
طراحی اولیه دستی+اجرا کامپیوتر
مهارت های استفاده شده
0
12
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sotoodeh1370