Influences of spray angle and bowl center depth on power and
توسط kianoosh13 در تاریخ 18 آبان 96
Influences of spray angle and bowl center depth on power and
مقاله
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Influences of spray angle and bowl center depth on power and
توسط kianoosh13 در تاریخ 18 آبان 1396
مقاله
مهارت های استفاده شده
2
214
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kianoosh13