شبیه سازي برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازي دي متیل اتر از م
توسط kianoosh13 در تاریخ 07 تیر 96
شبیه سازي برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازي دي متیل اتر از م
انجام شبیه سازی با استفاده از Hysys
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
شبیه سازي برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازي دي متیل اتر از م
توسط kianoosh13 در تاریخ 07 تیر 1396
انجام شبیه سازی با استفاده از Hysys
مهارت های استفاده شده
0
345
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر kianoosh13