طراحی سوال برای مسابقات
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 16 مهر 97
طراحی سوال برای مسابقات
هر گونه طراحی سوال چه برای مسابقات و نظرسنجی ها چه برای امتحانات انجام می شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی سوال برای مسابقات
توسط mehdicomputerengineer در تاریخ 16 مهر 1397
هر گونه طراحی سوال چه برای مسابقات و نظرسنجی ها چه برای امتحانات انجام می شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
71
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehdicomputerengineer