مدیریت پروژه بازی های آپجرس
توسط moh3n30vil در تاریخ 20 دی 97
مدیریت پروژه بازی های آپجرس
ناشر انحصاری بازی های آنلاین شرکت آلمانی Upjers GmbH در خاورمیانه از سال 2011 الی 2018 و مدیریت کامل پروژه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت پروژه بازی های آپجرس
توسط moh3n30vil در تاریخ 20 دی 1397
ناشر انحصاری بازی های آنلاین شرکت آلمانی Upjers GmbH در خاورمیانه از سال 2011 الی 2018 و مدیریت کامل پروژه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
189
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر moh3n30vil