فضای قابل جست و جو مسأله بهینه سازی
توسط omidfaizi در تاریخ 18 دی 99
فضای قابل جست و جو مسأله بهینه سازی
رسم فضای قابل جست و جو بین قیود مختلف مسأله بهینه سازی در یک تابع دو متغیره. حل به روش الگوریتم ژنتیک و بازپخت شبیه سازی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فضای قابل جست و جو مسأله بهینه سازی
توسط omidfaizi در تاریخ 18 دی 1399
رسم فضای قابل جست و جو بین قیود مختلف مسأله بهینه سازی در یک تابع دو متغیره. حل به روش الگوریتم ژنتیک و بازپخت شبیه سازی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر omidfaizi