Multi-target detection and tracking
توسط mhrah در تاریخ 01 اسفند 98
Multi-target detection and tracking
در این پروژه با استفاده از الگوریتم modified CSR-DCf که توسط خودم ابداع شده است میتوانیم چندین هدف را بصورت همزمان ردیابی کرد. قابل ذکر است که این الگوریتم از اهداف شناسایی شده در فریم های مختلف ویدیو به عنوان ورودی استفاده میکند که جهت شناسایی اهداف از شبکه عصبی RetinaNet استفاده گردیده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Multi-target detection and tracking
توسط mhrah در تاریخ 01 اسفند 1398
در این پروژه با استفاده از الگوریتم modified CSR-DCf که توسط خودم ابداع شده است میتوانیم چندین هدف را بصورت همزمان ردیابی کرد. قابل ذکر است که این الگوریتم از اهداف شناسایی شده در فریم های مختلف ویدیو به عنوان ورودی استفاده میکند که جهت شناسایی اهداف از شبکه عصبی RetinaNet استفاده گردیده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
136
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah