ارایه روش جدید برای تشخیص اشیا متحرک
توسط mhrah در تاریخ 01 اسفند 98
ارایه روش جدید برای تشخیص اشیا متحرک
در این پروژه روش جدیدی ارایه گردید که درصد تشخیص اشیا متحرک را تا 97 الی 99 درصد افزایش میدهد. این روش بر ویدیو های سلولی تست گردیده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ارایه روش جدید برای تشخیص اشیا متحرک
توسط mhrah در تاریخ 01 اسفند 1398
در این پروژه روش جدیدی ارایه گردید که درصد تشخیص اشیا متحرک را تا 97 الی 99 درصد افزایش میدهد. این روش بر ویدیو های سلولی تست گردیده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
118
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah