صفحه بندی و دیزاین کتاب (عمل‌کرد فرهنگی وهابیت)
توسط shafag97 در تاریخ 22 فروردین 98
صفحه بندی و دیزاین کتاب (عمل‌کرد فرهنگی وهابیت)
این کتاب مربوط به فعالیت‌های جنگ نرم وهابیت علیه شبعه و سنی است لذا از چفیه عربی یا همون قرمز وهابی استفاده شده که زیرش دوتا شمشیر است تا در لحظه ورود مخاطب به کتاب به حس و حال وهابیت که با شمشیر جلوه میکنه دست پیدا کنه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
صفحه بندی و دیزاین کتاب (عمل‌کرد فرهنگی وهابیت)
توسط shafag97 در تاریخ 22 فروردین 1398
این کتاب مربوط به فعالیت‌های جنگ نرم وهابیت علیه شبعه و سنی است لذا از چفیه عربی یا همون قرمز وهابی استفاده شده که زیرش دوتا شمشیر است تا در لحظه ورود مخاطب به کتاب به حس و حال وهابیت که با شمشیر جلوه میکنه دست پیدا کنه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
1088
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97