سایت انجمن انیمیشن ایران
توسط sanay_khf در تاریخ 20 آذر 97
سایت انجمن انیمیشن ایران
انجمن صنفی کارگری انیمیشن تهران با هدف رساندن انیمیشن ایرانی به جایگاه شایسته خود درمیان سایر هنرها و رسانه‌های مهم و به روز در ایران، و مهم تر از آن ارج نهادن و به رسیمت شناخته شدن حرفه انیمیشن و تمامی هنرمندانی که به اشکال مختلف به این حرفه مشغولند، تشکیل شده است. براین اعتقادیم که این هنر-رسانه-صنعت بسیار مهم و تعیین کننده قرن بیست و یکم،‌ علیرغم تمام توجهاتی که از سوی نهادهای دولتی دریافت کرده است، کماکان در جایگاه شایسته خود قرار ندارد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت انجمن انیمیشن ایران
توسط sanay_khf در تاریخ 20 آذر 1397
انجمن صنفی کارگری انیمیشن تهران با هدف رساندن انیمیشن ایرانی به جایگاه شایسته خود درمیان سایر هنرها و رسانه‌های مهم و به روز در ایران، و مهم تر از آن ارج نهادن و به رسیمت شناخته شدن حرفه انیمیشن و تمامی هنرمندانی که به اشکال مختلف به این حرفه مشغولند، تشکیل شده است. براین اعتقادیم که این هنر-رسانه-صنعت بسیار مهم و تعیین کننده قرن بیست و یکم،‌ علیرغم تمام توجهاتی که از سوی نهادهای دولتی دریافت کرده است، کماکان در جایگاه شایسته خود قرار ندارد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
183
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sanay_khf